Regulamin sklepu

I. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

   2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

   3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.lustrodlaciebie.pl;

   4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.lustrodlaciebie.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

   5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

   6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy RUKE Zbigniew Rus (zarejestrowaną przy ul. Słowackiego 11, 24-100 Puławy, NIP: 716-164-40-60, REGON: 430764316) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

   7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. Nr 2017, poz. 683 ze zm.);

   9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

   2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lustrodlaciebie.pl

   2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   2.3. Sklep internetowy, działający pod www.lustrodlaciebie.pl, prowadzony jest przez RUKE Zbigniew Rus (zarejestrowaną przy ul. Słowackiego 11, 24-100 Puławy NIP: 716-164-40-60) .

   2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

     a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

     b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

     c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

     d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

   2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

     a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

     b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

     c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

   2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

   2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma RUKE Zbigniew Rus zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

   2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lustrodlaciebie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

   2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

   3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

   3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

   3.4. RUKE Zbigniew Rus może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

     a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

     b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

     c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez RUKE Zbigniew Rus za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię RUKE Zbigniew Rus.

   3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody RUKE Zbigniew Rus.

   3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

   3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

     a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

     b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

     c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

     d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla RUKE Zbigniew Rus,

     e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

     f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lustrodlaciebie.pl, dokonać wyboru towarów oraz ich ilości (wyrażonej, w zależności od rodzaju towaru w sztukach), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

   4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

   4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

   4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

     a.) przedmiotu zamówienia,

     b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

     c.) wybranej metody płatności,

     d.) wybranego sposobu dostawy,

   4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

   4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z RUKE Zbigniew Rus Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

   4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "LustroDlaCiebie.pl - Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

   4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

   4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

   5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Koszty dostawy dostępne są na stronie Dostawa i Płatności. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

   5.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 9 do 45 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia w przypadku płatności za pobraniem, lub od daty zaksięgowania wpłaty w przypadku opłacenia Zamówienia z góry.

   5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.LustroDlaCIebie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

   6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

   6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

     a.) przelewem na numer konta bankowego 96 1240 2412 1111 0010 7142 9152,

     b.) zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU,

     c.) w przypadku przesyłek pobraniowych Klient może uiścić opłatę kurierowi.

   6.3 . Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

   dotpay

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

   7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres RUKE Zbigniew Rus podany w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do regulaminu.
   
   7.1 a Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem oraz Klientowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do CEiDG*, przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

*Art. 38a ,,Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje

się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

   7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru a w przypadku dostarczenia wielu Towarów, które są dostarczane osobno - od dostarczenia ostatniej partii Towaru.

   7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. W przypadku sklepu: lustrodlaciebie.pl będą to lustra wykonywane na wymiar indywidualny, wpisywany ręcznie podczas składania zamówienia (z poza katalogu standardowych wymiarów), lustra dla których wykonane zostały cięcia tafli (modele: Milly, Luna itp.) oraz towar, dla którego Klient wybrał atrybuty dodatkowe wykraczające poza standardowe, tj. - Barwa światła, Technologia wykonania, Przełącznik;

   7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

RUKE Zbigniew Rus, ul. Słowackiego 11, 24-100 Puławy

   7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób w oryginalne pudełko, zapewniające brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

   7.6. Koszt transportu towaru w przypadku zwrotu ponosi Sprzedający.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
 
   8.1. Reklamacji podlega zamawiany przedmiot.

   8.2. RUKE Zbigniew Rus jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

   8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@lustrodlaciebie.pl RUKE Zbigniew Rus zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

   8.4. Reklamowany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w oryginalne pudełko, zapewniające brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

   8.5. Reklamacje wynikające z uszkodzenia towaru podczas transportu należy zgłaszać bezzwłocznie w dniu otrzymania przesyłki. Do zgłoszenia należy dołączyć protokół szkody spisany w obecności kuriera oraz dokumentacje fotograficzną. Zgłaszanie uszkodzenia po upływie 2 dni zostanie uznane za powstałe u klienta.


 FORMULARZ REKLAMACJI / ZWROTU można pobrać TUTAJ

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   9.1. RUKE Zbigniew Rus podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

   9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić RUKE Zbigniew Rus o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

   9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: RUKE Zbigniew Rus, ul. Słowackiego 11, 24-100 Puławy, mailowo pod adres reklamacje@lustrodlaciebie.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

   9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

   9.5. RUKE Zbigniew Rus zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.


X. Polityka prywatności

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.lustrodlaciebie są przetwarzane firmę RUKE Zbigniew Rus z siedzibą w Puławach na ul. Słowackiego 11, NIP: 716-164-40-60, która jest administratorem tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 

 

1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;

2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego LustroDlaCiebie.pl;

3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

4. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

 

 

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do partnerów takich jak np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym LustroDlaCiebie.pl.

 

 

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@LustroDlaCiebie.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym LustroDlaCiebie.pl. Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić samodzielnie lub kontaktując się z nami z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym LustroDlaCiebie.pl. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

 

 

II. Zasady bezpieczeństwa

 

Firma RUKE Zbigniew Rus zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 

 

poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, dokładne i aktualne, nie przechowywane dłużej niż to konieczne, przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, bezpiecznie przechowywane, nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

 

 

Pamiętaj, że Twój nick oraz Twój adres e-mail podany jako publiczny będzie widoczny dla wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego LustroDlaCiebie.pl Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób, nie podawaj ich jako publicznych.

 

 

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 

 

1. ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

 

 

2. wylogowaniu się ze strony LustroDlaCiebie.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony LustroDlaCiebie.pl Wylogowanie ze strony LustroDlaCiebie.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;

 

 

3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

 

4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

 

 

5. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego LustroDlaCiebie.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

 

 

6. jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego LustroDlaCiebie.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

 

 

III. Informacje techniczne

 

Informacje techniczne – pliki cookie

 

 

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego LustroDlaCiebie.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego LustroDlaCiebie.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego LustroDlaCiebie.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

 

 

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

 

 

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego LustroDlaCiebie.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego LustroDlaCiebie.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego LustroDlaCiebie.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

 

 

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a) Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego LustroDlaCiebie.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

c) Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

d) Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

e) Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

f) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.

 

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

 

 

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 

 

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

 

 

Pozostałe informacje techniczne

 

 

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.




XI. Postanowienia końcowe

   10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RUKE Zbigniew Rus a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

   10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RUKE Zbigniew Rus a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę RUKE Zbigniew Rus.

   10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Nasze lustra zdobyły wyróżnienia