Regulamin sklepu

I. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

   2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

   3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.lustrodlaciebie.pl;

   4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.lustrodlaciebie.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

   5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

   6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy RUKE Zbigniew Rus (zarejestrowaną przy ul. Słowackiego 11, 24-100 Puławy, NIP: 716-164-40-60, REGON: 430764316) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

   7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. Nr 2017, poz. 683 ze zm.);

   9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

   2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lustrodlaciebie.pl

   2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   2.3. Sklep internetowy, działający pod www.lustrodlaciebie.pl, prowadzony jest przez RUKE Zbigniew Rus (zarejestrowaną przy ul. Słowackiego 11, 24-100 Puławy NIP: 716-164-40-60) .

   2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

     a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

     b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

     c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

     d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

   2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

     a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

     b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

     c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

   2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

   2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma RUKE Zbigniew Rus zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

   2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lustrodlaciebie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

   2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

   3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

   3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

   3.4. RUKE Zbigniew Rus może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

     a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

     b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

     c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez RUKE Zbigniew Rus za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię RUKE Zbigniew Rus.

   3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody RUKE Zbigniew Rus.

   3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

   3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

     a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

     b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

     c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

     d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla RUKE Zbigniew Rus,

     e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

     f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lustrodlaciebie.pl, dokonać wyboru towarów oraz ich ilości (wyrażonej, w zależności od rodzaju towaru w sztukach), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

   4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

   4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

   4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

     a.) przedmiotu zamówienia,

     b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

     c.) wybranej metody płatności,

     d.) wybranego sposobu dostawy,

   4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

   4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z RUKE Zbigniew Rus Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

   4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "LustroDlaCiebie.pl - Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

   4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

   4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

   5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Koszty dostawy dostępne są na stronie Dostawa i Płatności. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

   5.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 10 do 24 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia w przypadku płatności za pobraniem, lub od daty zaksięgowania wpłaty w przypadku opłacenia Zamówienia z góry.

   5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.LustroDlaCIebie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

   6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

   6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

     a.) przelewem na numer konta bankowego 96 1240 2412 1111 0010 7142 9152,

     b.) zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU,

     c.) w przypadku przesyłek pobraniowych Klient może uiścić opłatę kurierowi.
   

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

   7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres RUKE Zbigniew Rus podany w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do regulaminu.

   7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru a w przypadku dostarczenia wielu Towarów, które są dostarczane osobno - od dostarczenia ostatniej partii Towaru.

   7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. W przypadku sklepu: lustrodlaciebie.pl będą to lustra wykonywane na wymiar indywidualny, wpisywany ręcznie podczas składania zamówienia (z poza katalogu standardowych wymiarów);

   7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

RUKE Zbigniew Rus, ul. Słowackiego 11, 24-100 Puławy

   7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób w oryginalne pudełko, zapewniające brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

   7.6. Koszt transportu towaru w przypadku zwrotu ponosi Sprzedający.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
 
   8.1. Reklamacji podlega zamawiany przedmiot. Jeżeli wadliwy Towar został zamontowany, Klient może żądać demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany Towaru na wolny od wad lub po usunięciu wady. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru. Klient jest obowiązany jednak ponieść część związanych demontażem kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru.

   8.2. RUKE Zbigniew Rus jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

   8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@lustrodlaciebie.pl RUKE Zbigniew Rus zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

   8.4. Reklamowany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w oryginalne pudełko, zapewniające brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

   8.5. Reklamacje wynikające z uszkodzenia towaru podczas transportu należy zgłaszać bezzwłocznie w dniu otrzymania przesyłki. Do zgłoszenia należy dołączyć protokół szkody spisany w obecności kuriera oraz dokumentacje fotograficzną. Zgłaszanie uszkodzenia po upływie 2 dni zostanie uznane za powstałe u klienta.


 FORMULARZ REKLAMACJI / ZWROTU można pobrać TUTAJ

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   9.1. RUKE Zbigniew Rus podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

   9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić RUKE Zbigniew Rus o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

   9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: RUKE Zbigniew Rus, ul. Słowackiego 11, 24-100 Puławy, mailowo pod adres reklamacje@lustrodlaciebie.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

   9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

   9.5. RUKE Zbigniew Rus zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. Postanowienia końcowe

   10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RUKE Zbigniew Rus a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

   10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RUKE Zbigniew Rus a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę RUKE Zbigniew Rus.

   10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.